فــراخــوان فــروش سهــام

فــراخــوان فــروش سهــام

ســـرمـــایــه گـــذاری مطمئـــن

ســـرمـــایــه گـــذاری مطمئـــن

فـــراخـــوان جـــذب نیـــــرو

فـــراخـــوان جـــذب نیـــــرو

اشتــغال زائـی

اشتــغال زائـی

ما را بیشتر بشناسید

اخبار

آرشیو

فــراخـوان فــروش سهـــام تعاونی

 

شرکت تعاونی کار آفرینان نسیم آب و برق با اهداف ذیل اقدام به پذیرش عضو جدید می نماید :

فراخوان جذب نیروی شرکت تعاونی کارآفرینان نسیم آب و برق

شرکت تعاونی کارآفرینان نسیم آب و برق در نظردارد چارت فنی ,اداری و مالی خود را بااولویت از بین فرزندان اعضای تعاونی تامین وتکمیل نماید.

راه اندازی وب سایت شرکت تعاونی کار آفرینان نسیم آب و برق

در راستای ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده به همشهریان محترم، وب سایت شرکت تعاونی کارآفرینان نسیم آب و برق به نشانی www.kanab.ir آبان ماه امسال راه اندازی گردید.

مصــاحبـه با مدیر عامل شرکت تعاونی در خصوص خودرو های اروندی

در این بخـش متـن مصــاحبه با مـدیریـت محترم شرکت تعاونی کارآفرینان نسیم آب و برق در رابطه با خودرو های اروندی تهیه گردیده است.

آرشیو خبر ها