ســـرمـــایــه گـــذاری مطمئـــن

ســـرمـــایــه گـــذاری مطمئـــن

فـــراخـــوان جـــذب نیـــــرو

فـــراخـــوان جـــذب نیـــــرو

اشتــغال زائـی

اشتــغال زائـی

ما را بیشتر بشناسید

اخبار

آرشیو

فراخوان جذب نیروی شرکت تعاونی کارآفرینان نسیم آب و برق

شرکت تعاونی کارآفرینان نسیم آب و برق در نظردارد چارت فنی ,اداری و مالی خود را بااولویت از بین فرزندان اعضای تعاونی تامین وتکمیل نماید.

راه اندازی وب سایت شرکت تعاونی کارآفرینان نسیم آب و برق

در راستای ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده به همشهریان محترم، وب سایت شرکت تعاونی کارآفرینان نسیم آب و برق به نشانی www.kanab.ir آبان ماه امسال راه اندازی گردید.

مصــاحبـه بامدیر عامل شرکت تعاونی درخصوص خودروهای اروندی

در این بخـش متـن مصــاحبه با مـدیریـت محترم شرکت تعاونی کارآفرینان نسیم آب وبرق در رابطه با خودروهای اروندی تهیه گردیده است.

پاسـخ سـوالات هـمکاران در خصـوص خــودروهای اروندی توسط آقایان شیـروانی و عباسـی

با توجـه به مشخص شـدن وضـعیت خودروهای اروندی و مرحله آخر ثبت نام این خودروها  همکاران گرامی سوالاتی داشتند که طی یک نشست مشترک به بررسی این سوالات پرداختیم.

آرشیو خبر ها