آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده-نوبت دوم

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده-نوبت دوم

فــراخــوان فــروش سهــام

فــراخــوان فــروش سهــام

فراخوان جذب نیرو

فراخوان جذب نیرو

اشتــغال زائـی

اشتــغال زائـی

ما را بیشتر بشناسید

اخبار

آرشیو

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم)

شرکت تعاونی کارآفرینان نسیم آب و برق

شماره ثبت 44858 و شناسه ملی14005191767

از اعضای محترم شرکت تعاونی کار آفرینان نسیم آب و برق دعوت می شود درمجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم که از ساعت    30/13  روز سه شنبه  مورخ   17/12/95  در در آمفی تئاتر سازمان آب و برق خوزستان واقع در بلوار گلستان  برگزار خواهد شد حضور بهم رسانند.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت اول)

شرکت تعاونی کار آفرینان نسیم آب و برق

شماره ثبت44858و شناسه ملی 14005191767

با توجه به استعفای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و اعضای علی البدل هیئت مدیره از سمت خود ، از اعضای محترم شرکت تعاونی کار آفرینان نسیم آب و برق دعوت می شود درمجمع عمومی عادی به طور فوق العادهنوبت اول که از ساعت   30/13روز سه شنبه مورخ  26/11/95   در آمفی تئاتر سازمان آب و برق خوزستان  واقع در بلوار گلستان برگزار خواهد شد حضور بهم رسانند.

فــراخـوان فــروش سهـــام تعاونی

 

شرکت تعاونی کار آفرینان نسیم آب و برق با اهداف ذیل اقدام به پذیرش عضو جدید می نماید :

فراخوان جذب نیروی شرکت تعاونی کارآفرینان نسیم آب و برق

شرکت تعاونی کارآفرینان نسیم آب و برق در نظردارد چارت فنی ,اداری و مالی خود را بااولویت از بین فرزندان اعضای تعاونی تامین وتکمیل نماید.

آرشیو خبر ها