آگهی دعوت به مجمع

به نام خدا

 

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت تعاونی کارآفرینان نسیم آب و برق می رساند:

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) این شرکت رأس 11 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/04/30 درمحل هتل بوستان برگزار می گردد.از اعضایی  که به هر دلیل قادربه حضور درجلسه مجمع عمومی نیستند درخواست می شود ازتاریخ انتشار آگهی تا قبل از برگزاری جلسه مجمع عمومی مذکور به آدرس دفتر شرکت به نشانی اهواز ، گلستان خیابان دی بین مهر و شهریور پلاک 19 مراجعه نموده و با دادن وکالت به یکی از اعضای تعاونی­،­ در تصمیم گیری ها شرکت نمایند.

دستور جلسه :

1- ارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره در سال 1397

2- ارائه گزارش عملکرد بازرسان در سال 1397

3- طرح و تصویب صورتهای مالی و ترازنامه سال 1397

4- گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه

5- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1398

6- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل بازرس

7- تعیین خط مشی آتی شرکت

                                                                                            رئیس هیئت مدیره

                                                                                             هوشنگ کسایی

 

 

                                                 تاریخ انتشار : 1397/04/18