پیشنهاد و راهکار

 

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهام داران محترم تعاونی می رساند به منظور مشارکت کلیه اعضاء در ایجاد فرصت های شغلی و درآمدی، شرکت تعاونی کارآفرینان نسیم آب وبرق آماده پذیرش کلیه پیشنهادها خواهد بود. همچنین متقاضیان گرامی جهت ثبت پیشنهادات خود می توانند اقدام به تکمیل و ارسال فرم مربوطه در وبسایت تعاونی  به نشانی  www.kanab.ir  نمایند.

مراحل ارائه پیشنهاد:

  1. تکمیل و ارسال فرم پیشنهاد در وبسایت تعاونی
  2. ثبت پیشنهاد در دفتر پیشنهادات
  3. طرح در کمیته کارشناسی به منظور بررسی امکان پذیری پیشنهاد
  4. پرداخت پاداش مرحله اول به پیشنهاد کنندگان متناسب با دستورالعمل مصوب هیئت مدیره
  5. پرداخت پاداش مرحله دوم در صورت اجرائی شدن پیشنهاد
                               
      جهت ثبت پیشنهاد کلیک نمایید