جذب سهام دار

تعاونی کارآفرینان نسیم آب و برق قصد دارد از طریق ارائه خدمات کامل و یکپارچه و تأمین نیازهای ارگانهای مختلف و شرکت های وابسته به جایگاه مناسب درسطح استان و به دنبال آن درسطح کشور برسد.این شرکت از طریق ارزش گذاشتن به کارکنان و مدیریت منابع انسانی قوی،فراهم کردن محیطی امن برای کار،توجه به حفظ محیط زیست و رعایت بالاترین استانداردها و نظم مالی قصد رسیدن به اهداف زیر را دارد:

 • افزایش ارزش دارایی وتامین منافع جهت اعضا
 • پیشگام بودن دربکارگیری تکنولوژی های برتروبه روز
 • افزایش استاندارد
 • برتری دربازاررقابت
 • اشتغال زائی

شرکت تعاونی کار آفرینان نسیم آب و برق،سهام داران،مشتریان و کارفرمایان را دلیل موفقیت خودمی داند و در تعامل با آنها ارزشهای زیر را در نظر دارد:

 • برداشتن گام های لازم برای حفظ محیط زیست و بهداشت کارکنان،مشتریان و پیمانکاران و ایجاد فضای امن کاری درهمه عملیات ها و خدمات
 • عمل به تعهدات و پاسخگویی
 • تلاش برای تفاهم و همکاری در زمینه تأمین نیازهای مشتریان،کارکنان و حامیان
 • کارگروهی برای رسیدن به اهداف مشترک
 • پاسخگو بودن برای رسیدن به رضایت کارفرمایان و اهداف تعاونی کار آفرینان نسیم آب و برق
 • اخذ گواهینامه های مرتبط درجهت ارتقاء و پیشبرد اهداف تعاونی