پرسش و پاسخ متداول

برخی از سوالات کاربران ما در زیر آمده است.شما هم اگر سوالی دارید می توانید از طریق فرم پایین صفحه با ما در میان بگذارید.

سوال : امکان دارد درخصوص وام اعطایی بانک انصارجهت خودروهای اروندی توضیح بیشتری دهید؟

وام موردنظرازطریق بانک انصاربه پشتوانه اعتبارحسابهای شرکت زیبا خودرو اروندپرداخت می شودوبه به نوعی امتیازیست که زیبا خودروبرای فروش ماشین های خود ازمحل اعتباربانکی خودارائه داده است.

سوال : آیا درخصوص واگذاری خودوهای اروندی پیشنهاد های دیگر و یا مشابهی به شما شده است ؟

بله ، چندین مورد ولی تماما علی رغم پیگیریهای ما ازطرف پیشنهاد دهنده ها پاسخ مناسبی داده نشد وموضوع مسکوت ماند.

سوال : آیا پس از تحویل خودروی اروندی سند آن بنام خریدار می شود؟

بله ، نکته خوبی را اشاره نمودید. سندخودرو توسط شرکت زیبا خودرو به نام وباخودرو تحویل خریدار می گردد.

سوال : ظاهرا وام خودروهای اروندی باسود 14% می باشد بازپرداخت آن چگونه است ؟

بله ، وام باسود 14% می باشد دراقساط 60ماهه.بامراجعه خریداران به بانک پس ازعقدقراردادقطعا بانک راهنمائی های لازمرادرخصوص وام بعمل خواهدآورد.

سوال : لطفا توضیحی درخصوص پیشنهاد اخیرتعاونی کارآفرینان برای فروش خودروهای اروندی ارائه دهید؟

باتوجه به جلسات متعددی که بامدیرعامل محترم شرکت زیباخودرواروند و مدیریت محترم بانک انصارخوزستان داشتیم قرارشدشرکت زیباخودرو اروندنسبت به فروش خودروهای اروندی خودبه متقاضیان وعلاقمندان سازمانی باتسهیلات وام  14% ازطریق بانک انصاراستان خوزستان تحت شرایط که قبلا به اطلاع رسانده شده اقدام نماید.

سوال : روند خریدخودروهای اروندی پس ازثبت نام به چه روشی می باشد؟

عزیزانی که ثبت نام کردند بامعرفی نامه ای توسط تعاونی کارآفرینان به شرکت زیباخودرومعرفی می شوند.پس ازمشخص شدن خودرو وعقدقرارداد متقاضی توسط زیبا خودرو به بانک انصارمعرفی می شود و روال دریافت وام وتحویل خودرو طبق اطلاعیه ای که قبلا به استحضار همکاران رسیده پیش خواهد رفت.

سوال : استقبال پرسنل سازمان درخصوص شرایط واگذاری خودروهای اروندی چگونه بود؟

بله ، بسیارخوب.تاکنون تعدادبسیارزیادی ازپرسنل محترم سازمان اقدام به تکمیل وتحویل فرمهای ثبت نام نمودند و احتمالا مافقط تاپایان هفته آینده بتوانیم ثبت نام نمائیم.

*

*

*

*

پر کردن قسمت های مشخص شده با * الزامی هستند