مجمع عادی 1397/04/31

جلسه مجمع عمومي عادي سالیانه شركت تعاوني کارآفرینان نسیم آب و برق طبق آگهي دعوت مورخ 1397/04/31 رأس ساعت 11 روز یکشنبه در تاریخ 1397/04/31 با حضور 26 نفر از 951 نفر كل اعضاء در محل آمفی تئاتر سازمان آب و برق خوزستان تشكيل گرديد.

ابتدا رئيس هیأت مديره آقاي هوشنگ کسائی رسميت جلسه را اعلام و سپس به انتخاب هيات رئيسه برای مدیریت جلسه اخذ رأي به عمل آمد كه در نتيجه :

1- آقای هوشنگ کسایی به سمت رئیس مجمع

2- آقای ملک محمّد صباحی به سمت نائب رئیس مجمع

3- آقای بهروز صالحی به سمت منشی مجمع

4- آقای عبدالصمد رئیسی به سمت ناظر مجمع

5- آقای محمّد شیروانی به سمت ناظر مجمع

6- آقای مهرداد صداقت به سمت ناظر مجمع

7- آقای عبدالصمد فانی به سمت ناظر مجمع

انتخاب و فی المجلس قبولی خود را اعلام و سپس در مورد دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم گیری بعمل آمد.

1- گزارش عملکرد هیأت مدیره درسال مالی 1396 توسط آقای هوشنگ کسائی رئیس هیأت مدیره قرائت که مورد تأئید حاضرین در جلسه قرار گرفت.

2- گزارش عملكرد حسابرس و بازرس در سال 1396 توسط موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر شناسه ملی 10100613380 حسابرس و بازرس شركت قرائت كه مورد تأیيد حاضرين در مجمع عمومي قرارگرفت.

3- صورتهاي مالي سال 1396 كه شامل صورتحساب عملكرد سود و زيان و ترازنامه حاوي مبلغ 20،038,846,110 ريال سرمايه كه به تائيد حسابدار، مدير عامل، هيأت مديره و بازرسان رسيده بود قرائت كه مورد تصويب مجمع عمومي قرار گرفت.

برای انتخاب 3 نفر اعضای اصلی و 2 نفر علی البدل هیات مدیره و بازرسان اخذ رأی کتبی و مخفی به عمل آمد که در نتیجه :

1- آقای هوشنگ کسایی

2- آقای بهروز صالحی

3- آقای ملک محمّد صباحی

به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و

1- آقای عبدالرضا اسدی نسب

2- عبدالصمد فانی

به سمت اعضاء علی البدل هیئت مديره شركت تعاوني براي مدت سه سال و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به سمت بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

مدیریت بازرسی،حسابرسی و مجامع سازمان آب و برق خوزستان به عنوان بازرس کنترل های داخلی تعاونی انتخاب گردید.