مصــاحبـه با مدیر عامل شرکت تعاونی در خصوص خودرو های اروندی

در این بخـش متـن مصــاحبه با مـدیریـت محترم شرکت تعاونی کارآفرینان نسیم آب و برق در رابطه با خودرو های اروندی تهیه گردیده است.

سوال : لطفا توضیحی درخصوص پیشنهاد اخیرتعاونی کارآفرینان برای فروش خودروهای اروندی ارائه دهید.

باتوجه به جلسات متعددی که بامدیرعامل محترم شرکت زیباخودرواروند و مدیریت محترم بانک انصارخوزستان داشتیم قرارشدشرکت زیباخودرو اروندنسبت به فروش خودروهای اروندی خودبه متقاضیان وعلاقمندان سازمانی باتسهیلات وام  14% ازطریق بانک انصاراستان خوزستان تحت شرایط که قبلا به اطلاع رسانده شده اقدام نماید.

سوال : استقبال پرسنل سازمان خوب بود ؟

بله ، بسیارخوب.تاکنون تعدادبسیارزیادی ازپرسنل محترم سازمان اقدام به تکمیل وتحویل فرمهای ثبت نام نمودند و احتمالا مافقط تاپایان هفته آینده بتوانیم ثبت نام نمائیم.

سوال : روند خریدپس ازثبت نام به چه روشی می باشد؟

عزیزانی که ثبت نام کردند بامعرفی نامه ای توسط تعاونی کارآفرینان به شرکت زیباخودرومعرفی می شوند.پس ازمشخص شدن خودرو وعقدقرارداد متقاضی توسط زیبا خودرو به بانک انصارمعرفی می شود و روال دریافت وام وتحویل خودرو طبق اطلاعیه ای که قبلا به استحضار همکاران رسیده پیش خواهد رفت.

 

سوال : ظاهرا وام باسود 14% می باشد بازپرداخت آن چگونه است ؟

بله ، وام باسود 14% می باشد دراقساط 60ماهه.بامراجعه خریداران به بانک پس ازعقدقراردادقطعا بانک راهنمائی های لازمرادرخصوص وام بعمل خواهدآورد.

سوال : سندخودرو چطور؟آیا تحویل خریدار می شود؟

بله ، نکته خوبی را اشاره نمودید. سندخودرو توسط شرکت زیبا خودرو به نام وباخودرو تحویل خریدار می گردد.

سوال : آیاپیشنهاد های دیگر ویا مشابهی نیزبه شما شده است ؟

بله ، چندین مورد ولی تماما علی رغم پیگیریهای ما ازطرف پیشنهاد دهنده ها پاسخ مناسبی داده نشد وموضوع مسکوت ماند.

سوال : امکان دارد درخصوص وام توضیح بیشتری دهید؟

وام موردنظرازطریق بانک انصاربه پشتوانه اعتبارحسابهای شرکت زیبا خودرو اروندپرداخت می شودوبه به نوعی امتیازیست که زیبا خودروبرای فروش ماشین های خود ازمحل اعتباربانکی خودارائه داده است.