معـرفـی شـرکـت

شرکت تعاونی کارآفرینان نسیم آب و برق در تاریخ 1394/06/08 در خصوص برون سپاری فعالیتها و خدمات از قبیل تعمیرات و خدمات مدیریت بهره برداری از تاسیسات آبرسانی و انتقال آب و فاضلاب و احداث شبکه های آبیاری و زهکشی و به همراه تاسیسات برقی و مکانیکی و الکترونیکی ، مدیریت بهره برداری منابع آب ،خدمات مدیریت طرح ها شامل مشاوره ،قراردادی ،فنی و مهندسی ، خدمات بازار برق ، ساخت و تامین و تهیه قطعات فنی و تجهیزات فنی مهندسی طرحهای عمرانی ، امور بازرگانی و صادرات و واردات و سایر اهداف بشرح ماده سه اساسنامه و آگهی تغییرات اصلاح ماده سه اساسنامه شرکت تاسیس وفعالیت رسمی خود را از تاریخ 1395/01/01 آغاز نمودده است .  

شرکت تعاونی کارآفرینان نسیم آب وبرق باهدف ترویج وتحکیم مشارکت،همکاری وتعاون عمومی،تأمین نیازهای مشترک اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی اعضاء و انجام فعالیتهای تولیدی وتوزیعی درتاریخ 1394/06/08 باشماره ثبت 44858 در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری اهواز باسرمایه اولیه 1.050 میلیون ریال به ثبت رسید.