هیئت مدیره

هیئت مدیره شرکت براساس اساسنامه تصویبی متشکل ازسه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل می باشد که برای مدت سه سال انتخاب می شوند،اعضای فعلی هیئت مدیره عبارتند از:

  • آقای هوشنگ کسایی (رئیس هیئت مدیره)
  • آقای بهروز صالحی (نائب رئیس هیئت مدیره)
  • آقای ملک محمد صباحی (عضو اصلی هیئت مدیره)
  • آقای عبدالرضا اسدی نسب (عضو علی البدل)
  • آقای عبدالصمد فانی (عضو علی البدل)
  • براساس مصوبه هیئت مدیره مورخ 1397/02/01 آقای محمّد حبیب پور به عنوان مدیرعامل این تعاونی منصوب گردیدند.