چشم انداز شرکت

تعاونی کار آفرینان نسیم آب و برق افق دید خود را به جایگاه مناسب در انجام فعالیتهای اقتصادی تولیدی توزیعی وخدماتی درتمامی حوزه هاخصوصا آب، برق و انرژی دراستان قرارداده که تمرکزآن برنوآوری،کیفیت و مسئولیت پذیری ازطریق همکاری ومشارکت باکارآفرینان برترواستفاده ازتجارب وفن آوری نوین آنهامی باشد.

همچنین در زمینه های سرمایه گذاری در شرکتهایی که فعالیت های اقتصادی مناسبی دارند و نیز شرکت در مناقصات تأمین نیروی انسانی و خدمات مدیریت بهره برداری و سایر مشاغل اقتصادی فعالیت نماید.