مجمع عادی 1396/06/25

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه  شرکت تعاونی کار آفرینان نسیم آب و برق (نوبت دوم) بر اساس آگهی روزنامه و اطلاع رسانی قبلی روز شنبه مورخ  1396/06/25 ساعت 14 در محل آمفی تئاتر سازمان تشکیل  گردید . ابتدا رئیس جلسه ، منشی جلسه و هیئت نظارت انتخاب گردیدند و سپس آقای  مهندس کسائی رئیس هیئت مدیره  گزارش هیئت مدیره را قرائت و آقای مهندس شیروانی مدیرعامل تعاونی گزارشی از عملکرد شرکت در سال 1395 و برنامه های آتی شرکت در سال 1396 و همچنین توزیع برگه های سهام به سهام داران گرامی ظرف یک ماه آتی خبر دادند. نماینده حسابرس و بازرس قانونی تعاونی گزارش حسابرسی و بازرسی عملکرد شرکت در سال 1395 را قرائت نمودند . در پایان ضمن تصویب صورتهای مالی سال مالی 1395 و انتخاب حسابرس و بازرس قانونی  برای سال مالی 1396 تصمیمات لازم براساس اختیارات مجمع عمومی عادی اتخاذ گردید .

 

 

 

 

ترازنامه و گزارش حسابرس رسمی – سال مالی 1395