گـواهینـــامــه

 

certificate2

تقدیرنامه شرکت بهره برداری ازشبکه های آبیاری کرخه و شاوو

certificate

گواهینــامــه تعییــن صــلاحیـت شرکت تعـاونی کار آفرینان نسیــم آب و برق